* Avelsvärderingsmetodik som tillämpas för den Svenska Varmblodstravaren!

Tillbaka

Avelsvärde - Avelsvärdering

Avelsvärde är definerat som summan av de genetiska anlagen som påverkar en viss definerad egenskap hos ett enskilt djur. Avelsvärden måste alltid relateras till en särskild population (baspopulation). De sanna avelsvärdena för enskilda djur är nästan aldrig kända till fullo.

Inom husdjursgenetiken defineras avelsvärdering som skattning av djurens avelsvärden. Avelsvärdering går därför ut på att gradskilja individerna inom populationen enligt deras förväntade avelsvärden avseende de specificerade egenskaper som ingår i avelsmålet. Det skattade avelsvärdet kan sedan användas som underlag för selektion av hingstar och ston för målinriktad avel inom populationen. Avelsvärdering bygger på en optimal sammanvägning av fenotypiska mått på en eller flera individer i förhållande till individernas släktskapsgrad. Det redskap som används för aveslvärdering kallas för avelsindex.

För att beräkna avelsindex behövs:

BLUP metoden

BLUP är en engelsk förkortning för "Best Linear Unbiased Prediction". Den berättar att metoden ger en skattning (avelsindex) som har minsta skattningsfel bland alla linjära funktioner av observationerna där skattningen och det sanna avelsvärdet har samma matematiska förväntansvärde. BLUP metoden är idag den gängse metoden för beräkning av avelsindex för avelsvärdering av alla slags husdjur inklusive hästar. BLUP metodens främsta egenskaper för avelsvärdering kan sammanfattas:

Länk till fördjupning av BLUP teori

BLUP metoden skattar avelsvärdet som en avvikelse från baspopulationens medelvärde på den observerade skalan. Skattningen överförs vanligtvis till en relativ indexskala ofta med medelvärdet 100 för en definerat grupp (som behöver inte nödvändigtvis vara den riktiga baspopulationen) som kallas för referensbas. Spridningen standardiseras också vanligtvis i förhållande till genetisk spridning eller spridning i avelsindex.

Säkerheten i BLUP avelsindex för varje enskild häst beror på egenskapernas arvbarhet och den informationsmängd som anknyter till hästen i form av antal fenotypiska observationer på hästen själv och alla släktingar. Desto närmare släktskap desto viktigare information, självfallet. Säkerhet på avelsindex, I, ges vanligtvis som korrelation mellan skattningen och det sanna avelsvärdet, RTI. R = korrelations koefficient som har ett värde mellan 0 och 1 (uppges stundom i %), T = sanna (true) avelsvärdet för enskild egenskap eller en linjär funktion av de i avelsmålet ingående egenskaper och I = index. I bland uppges säkerheten som medelfel (skattningsfel, SE) i index som ± indexenheter på den skala som indexet uppges i. Med ca 68% sannolikhet ligger då det sanna avelsvärdet på intervallet: (I - 1 SE) till (I + 1 SE). Med ca 95% sannolikhet ligger det sanna avelsvärdet på intervallet: (I - 2 SE) till (I + 2 SE).

Klicka här för att komma till Java äpple som illustrerar samband mellan RTI och SE och motsvarande spridning i index.

Tillämpning av BLUP metoden för avelsvärdering av Varmblodstravare i Sverige

Material: Alla varmblodstravare som fanns i STC:s databas 2014-11-31 födda till och med år 2011.

Totalt: 258954 hästar

Därav: 152400 hästar svenskfödda 1976-2011 (informativa om start-status)

90566 svenskfödda hästar med 2-5 års prestationer (start-status = 1)

61834 svenskfödda hästar med start-status = 0

5929 utlandsfödda hästar med minst 6 starter i Sverige (informativa för tävlingsprestationer men icke om start-status)

Baspopulationen består av 229 franska hingstar, 1203 övriga hingstar (mestadels från USA), 1997 franska ston och 6157 övriga ston (mestadels från USA). Baspopulationen utgörs av hästar som saknar registrering av en eller båda förälder.

Modell: Y = Baspopulation + Kön/Födelseår + Avelsvärde + Slumpmässigt miljöinflytande

Egenskaper: Antal starter, placerings%, prissumma, prissumma per start, rekord, start-status.

Beräkningar: BLUP skattningar av avelsvärden beräknas genom att lösa enormt många ekvationer med lika många okända variabler. Detta görs med avancerad numerisk beräkningsteknik som kräver intensiv datorkraft och effektiva algoritmer.

BLUP skattningarna översatta till presentabelt avelsindex: Skattningarna är beräknade på den transformerade skalan för varje enskild egenskap. För att bli överskådliga måste BLUP avelsvärdesskattningar översättas till indextal med väl specificerad nivå och spridning i indexvärden. Svenskfödda hästar inom de senaste 10 årskullarna i materialet bildar en referensbas så att deras medelvärde är lika med 100 i index. Spridningen i indexvärden för varje enskild egenskap är satt så att 10 indexenheter motsvarar 1 genetisk standardavvikelse.

Index för tävlingsprestationer (PREST) är ett medelvärde av BLUP-delindex för placerings%, prissumma och prissumma per start.

BLUP Total-index beräknas sedan:

BLUP Total-index = 0.05 (BLUP ant start) + 0.75 (BLUP prest) + 0.20 (BLUP sart-status)Framräknade avelsindex för varje enskild häst finns att tillgå i den Web baserade databasen under avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare.

Tillbaka